You are here

CategoryList

Categorysort descending pravachanams # Audio Files Size (MB) Duration (Hrs) Modified (MM:DD:YYYY)
Adi Shankaracharya 16 190 4038.59 08:15 10:31:2016
Alwars Acharyas 2 2 25.37 01:13 10:31:2016
Arogyam 3 64 1571.12 10:46 11:03:2016
Bhagavatham Undrajavaram 9 58 3147.86 18:10 10:31:2016
Bhaktha Charitra 1 4 55.49 02:00 10:31:2016
Bhakthi 4 12 176.99 06:58 10:31:2016
Dharma Nidhi 117 1,487 2427.96 05:13 06:11:2019
Festivals 30 37 463.39 18:09 05:21:2018
Harikatha 31 214 2513.22 12:37 03:12:2017
Janapada Charitralu 11 30 312.53 11:02 10:31:2016
Lord Ganesh 1 4 36.4 01:17 10:31:2016
Lord Shiva 16 362 5129.25 14:03 10:31:2016
Lord Vishnu 31 777 10357.49 15:37 12:29:2018
Others 15 86 1702.19 11:22 10:31:2016
Punya Kshetras 6 70 1255.99 19:34 10:31:2016
Puranas 8 117 2287.47 17:47 10:31:2016
Ramana Maharshi 2 109 664.88 23:03 10:31:2016
Ramanuja Charya 17 192 2452.92 17:10 05:20:2018
Sahitya Pravachanas 1 5 51.38 01:31 10:31:2016
Sanathana Dharmam 23 239 2077.06 18:49 11:21:2018
SelfDev Talks 18 656 2013.38 10:07 05:03:2018
Spiritual Talks 1 1 36.9 01:20 10:31:2016
Sri Devi 21 868 10711.85 00:56 11:16:2018
Sri Mahabharatham 32 410 12789.81 21:39 08:05:2018
Srimad Bhagavadgita 58 2,086 29894.72 21:28 06:14:2019
Srimad Bhagavatham 52 1,247 28527.68 12:05 12:23:2018
Srimad Ramayanam 67 1,346 34111.81 13:33 09:26:2019
Sriramanuja Scriptures 11 381 12207.59 10:04 09:25:2019
Srivaishnava Scriptures 28 684 13957.58 03:40 05:14:2019
Thiruppavai 37 1,034 21434.52 15:29 01:22:2019
Undrajavaram Mahabharatam 16 60 3150.27 05:58 11:03:2016
Upanishads 15 391 6612.59 19:44 11:03:2016
V-SONGS 9 145 384.18 08:18 04:17:2019
Vedas 4 187 697.57 00:11 11:03:2016
vlearn 10 397 501.12 14:55 10:31:2018