Complete "Vachana Ramayanam" Sarga by Sarga  written by VR_image

Smt. Srimat tirumala peddinti. Venkata Seetamma garu (Ayyavari Rudravaram)

Download from here 

Albums List

Pravachanam Audio Files# Duration (Hrs) Size (MB) Updated date
bhishmashtami Vaibhavam KVR - Tkv Raghavan [Festivals ] 1 23 11, 146, 604 10:31:2016
Venkateshwara Kalyanam Kv - Tkv Raghavan [Lord Vishnu ] 14 378 185, 692, 973 10:31:2016
Venkateshwara Mangalashasanam Kv - Tkv Raghavan [Lord Vishnu ] 4 72 35, 799, 764 10:31:2016
Venkateshwara Prapatti Kv - Tkv Raghavan [Lord Vishnu ] 8 170 83, 569, 532 10:31:2016
Venkateshwara Stotram Kv - Tkv Raghavan [Lord Vishnu ] 6 105 52, 333, 548 10:31:2016
Venkateshwara Suprabhatam Kv - Tkv Raghavan [Lord Vishnu ] 16 385 189, 654, 901 10:31:2016
Rukmini Kalyanam Kv - Tkv Raghavan [Srimad Bhagavatham ] 12 518 252, 660, 778 11:01:2016
Seetha Kalyanam Kv - Tkv Raghavan [Srimad Ramayanam ] 11 503 244, 401, 447 11:01:2016
Thiruppavai 2013 TTD - Tkv Raghavan [Thiruppavai ] 30 559 267, 416, 303 11:03:2016
Bharathi Jyotsna Dharma Vaibhavam TKV 2009 - Tkv Raghavan [Sanathana Dharmam ] 4 37 18, 268, 544 07:19:2017
Thiruppavai Vaibhavam 2017 TKVR - Tkv Raghavan [Thiruppavai ] 30 2,117 1, 023, 756, 960 02:01:2018
Rukmini Kalyanam Vaibhavam 2018 TKVR - Tkv Raghavan [Srimad Bhagavatham ] 20 1,391 672, 544, 960 02:19:2018
Prashnopanishat uttara gograhanam - Tkv Raghavan [Sanathana Dharmam ] 32 172 90, 847, 036 11:21:2018
Sri Lakshmi Asthottara Shatanaama Sthotra Vaibhavam 2018 TKV - Tkv Raghavan [Sri Devi ] 16 999 483, 164, 094 11:16:2018
Sri Narasimha Vaibhavam TKV 2018 USA - Tkv Raghavan [Srimad Bhagavatham ] 3 390 188, 422, 656 12:23:2018